usuari 
passwd 
        

novembre 2018

1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
 

SEGUEIX-NOS

|

El context sociodemogràfic de Montclar Mestral ens ha portat a prendre aquesta decisió per poder continuar prestant un servei de qualitat."

Nous escenaris educatius a Montclar Mestral
25.06.2018
Nous escenaris educatius a Montclar Mestral

A partir del curs escolar vinent, 2018-19, la Institució Igualada tindrà aules mixtes. Teresa Martínez, consellera delegada de la Institució, ens explica aquests canvis a partir de les preguntes dels mitjans.

Quin és el motiu que us porta a prendre aquesta decisió?

El context sociodemogràfic de Montclar Mestral, que ha suposat una pèrdua progressiva d’alumnat als nivells inicials, ens ha portat a prendre aquesta decisió per poder continuar prestant un servei de qualitat, als més de sis-cents alumnes i famílies que confien en el nostre projecte.

Fins ara afirmàveu que l'educació diferenciada us ajudava a la personalització, ara com ho fareu?

És cert que l'educació diferenciada és una eina que ens dona bons resultats i ens facilita la personalització educativa, però aquesta personalització va més enllà.

La nostra manera d'entendre l'educació es fonamenta en els valors propis de l'humanisme cristià i en l’acompanyament personalitzat a cada família i cada alumne. Es concreta de diverses maneres: la preceptuació o tutoria individual amb cada família i cada alumne, la formació tutorial grupal, els cursos per a famílies, i tot un seguit d’actuacions que cerquen adaptar-se a les característiques personals de cada alumne.

Després de fer una reflexió profunda, i havent estudiat totes les alternatives, considerem que els canvis organitzatius a Montclar Mestral són necessaris i es realitzaran d'acord amb el nostre caràcter propi. Aquest canvi implicarà nous esforços que afrontarem amb il·lusió per seguir oferint una educació de qualitat a les nostres famílies.

La resta d’escoles de la Institució es faran mixtes?

No, ja que la resta d'escoles no es troben en la mateixa situació sociodemogràfica d'Igualada. A la Institució creiem i continuem apostant pel model d’educació diferenciada, però en aquells contextos on no hi hagués prou famílies per mantenir-la, cercarem alternatives que –garantint l'acompliment de la nostra missió i la fidelitat a la nostra identitat– ens permetin continuar acompanyant les famílies que confien en el nostre projecte.

Aquesta decisió ha afectat la relació que teniu fins ara amb l’Opus Dei?

La Institució té un conveni amb la Prelatura de l'Opus Dei, que es coneix com a labor personal, pel qual se li encomana la formació cristiana als nostres col·legis.

En aquest cas, aquesta relació per a Montclar Mestral deixa d’existir. Alhora, la Prelatura ens han manifestat la seva voluntat de facilitar a l'escola l’atenció sacerdotal a les famílies, docents i alumnes que lliurement ho desitgin.

Hi haurà algun canvi en l'atenció espiritual de l'escola?

L'atenció espiritual per part dels sacerdots és important al nostre caràcter propi i s’ofereix lliurement a qui ho desitgi. Aquesta atenció continuarà sent essencial a Montclar Mestral.

Ho feu per mantenir el concert?

No, l’actual marc jurídic ens empara. Els Tribunals han ratificat la plena legalitat de l’educació diferenciada i el dret de les nostres escoles a rebre finançament públic com qualsevol altre centre educatiu. 

Els concerts a Infantil i Secundària de totes les nostres escoles s'han  renovat per quatre anys, perquè compleixen els requisits necessaris tal com queden definits a la Llei d’Educació de Catalunya. Per tant, aquesta decisió s’ha pres en un moment on queda palès que la retenció del concert no és el motiu que l'origina.

Com s’organitzaran els espais?

Les instal·lacions s’adaptaran a la nova realitat que s’està produint a l’escola. La distribució per espais serà la següent: l'Infantil i l’EPRI es situaran dins l'espai Montclar i l'ESO i BAT a l'espai Mestral. Tot dins el mateix centre educatiu: Institució Igualada.

Com volem mantenir una mirada diferenciada que afavoreixi la igualtat d'oportunitats, és probable que algunes activitats es puguin organitzar per grups diferenciats per afavorir aspectes pedagògics i formatius.

Hi haurà professores dones ensenyant a nens i professors homes a nenes?

Sí, de fet actualment hi ha presència de dones i homes als claustres de totes les escoles de la Institució. Es va començar a aplicar, ara fa un temps, per afavorir la presència de professores en col·legis masculins i professors en col·legis femenins.

Quina ha estat la reacció del professorat?

Un cop comunicat el canvi, el professorat ha respost de manera molt positiva i amb el mateix desig de sempre d'afrontar amb il·lusió els nous reptes. Això ens va donar força i posa de manifest que tenim un gran equip docent i molt cohesionat.

I les famílies?

Hem fet diverses reunions amb famílies per explicar els canvis i tenim la voluntat d'estar molt a prop d'elles per poder atendre’les personalment i donar resposta a les inquietuds que han sorgit. Ens posem a la seva disposició. Els propers dies hi haurà noves oportunitats per dialogar i explicar aspectes més concrets.

----------------------------------------------------------------------------------------------

¿Cuál es el motivo que os lleva a tomar esta decisión?

El contexto sociodemográfico de Montclar Mestral, que ha supuesto una pérdida progresiva de alumnado en los niveles iniciales, nos ha llevado a tomar esta decisión para poder continuar prestando un servicio de calidad, a los más de 600 alumnos y familias que confían en nuestro proyecto.

Hasta ahora afirmabais que la educación diferenciada os ayudaba a la personalización, ¿ahora cómo lo haréis?

Es cierto que la educación diferenciada es una herramienta que nos da buenos resultados y nos facilita la personalización educativa, pero esta personalización va más allá.

Nuestra manera de entender la educación se fundamenta en los valores propios del humanismo cristiano y en el acompañamiento personalizado a cada familia y a cada alumno.  Se concreta de diversas maneras: la preceptuación o tutoría individual con cada familia y con cada alumno, la formación tutorial grupal, los cursos para familias, y un número de actuaciones que buscan adaptarse a las características personales de cada alumno.

Después de hacer una profunda reflexión y habiendo estudiado todas las alternativas, consideramos que los cambios organizativos en Montclar Mestral son necesarios y se realizarán de acuerdo a nuestros carácter propio. Este cambio implicará nuevos esfuerzos que afrontaremos con ilusión para seguir ofreciendo una educación de calidad a nuestras familias.

¿El resto de colegios de Institució se harán mixtos? 

No, puesto que el resto de colegios no se encuentran en la misma situación sociodemográfica que Igualada. En Institució creemos y continuamos apostando por el modelo de educación diferenciada, pero en aquellos contextos donde no haya suficientes familias para mantenerla, buscaremos alternativas que -garantizando el cumplimiento de nuestra misión y la fidelidad a nuestra identidad- nos permitan continuar acompañando a las familias que confían en nuestro proyecto.

¿Esta decisión ha afectado a la relación que teníais hasta ahora con el Opus Dei?

Institució tiene un convenio con la Prelatura del Opus Dei, que se conoce como labor personal, por el que se le encarga la formación cristiana de nuestros colegios.

En este caso, esta relación para Montclar Mestral deja de existir. A la vez, la Prelatura nos ha manifestado su voluntad de facilitar al colegio la atención sacerdotal a las familias, docentes y alumnos que libremente lo deseen.

¿Habrá algún cambio en la atención espiritual del colegio?

La atención espiritual por parte de los sacerdotes es esencial en nuestro carácter propio y se ofrece libremente a quien lo desee. Esta atención continuará siendo esencial en Montclar Mestral.

¿Lo hacéis para mantener el concierto?

No, el actual marco jurídico nos ampara. Los Tribunales han ratificado la plena legalidad de la educación diferenciada y el derecho de nuestros colegios a recibir financiación pública como cualquier otro centro educativo. 

Los conciertos en Infantil y Secundaria de unestros colegios se acaban de renovar por cuatro años, porque cumplen los requisitos necesarios tal como quedan definidos en la Llei d’Educació de Catalunya. Por tanto, esta decisión se ha tomado en un momento en el que queda claro que la retención del concierto no es el motivo que lo origina.

¿Cómo se organizarán los espacios?

Las instalaciones se adaptarán a la nueva realidad que se está produciendo en el colegio. La distribución por espacios será la siguiente: Infantil y Primaria se ubicarán dentro del espacio de Montclar y ESO y Bachillerato en el espacio Mestral. Todo dentro del mismo centro educativo: Institució Igualada.

Como queremos mantener una mirada diferenciada que favorezca la igualdad de oportunidades, es probable que algunas actividades se puedan organizar por grupos diferenciados para favorecer aspectos pedagógicos y formativos.

¿Habrá profesoras mujeres enseñando a niños y profesores hombres a niñas?

Sí, de hecho actualmente hay presencia de mujeres y hombres en los claustros de todos los colegios de Institució. Se comenzó a aplicar, hace un tiempo, para favorecer la presencia de profesoras en colegios masculinos y profesores en colegios femeninos.

¿Cómo ha sido la reacción del profesorado?

Una vez comunicados los cambios el profesorado ha respondido de manera muy positiva, con el mismo deseo de siempre para afrontar con ilusión y entusiasmo los nuevos retos que estos cambios suponen. Eso nos ha dado mucha fuerza y ha puesto de manifiesto que tenemos un gran equipo docente y muy cohesionado.

¿Y las familias?

Hemos hecho diversas reuniones con familias para explicar los cambios y tenemos la voluntad de estar muy cerca de ellas para poder atenderlas personalmente y dar respuesta a las inquietudes que puedan surgir. Nos ponemos a su disposición. Los próximos días habrá nuevas oportunidades para dialogar y explicar aspectos más concretos. |