usuari 
passwd 
        
 

SEGUEIX-NOS

|

INSTITUCIÓ

GENERAL – 6a Cursa Familiar d’Orientació
> dissabte 29 de setembre
GENERAL – 6a Cursa Familiar d’Orientació

De: Comissió Esportiva Familiar (CEF)

A: Totes les famílies de l’escola i amics 

Ens plau convidar-vos a la 6a Cursa Familiar d’Orientació, organitzada per la nostra escola, que tindrà lloc el proper dissabte 29 de setembre, a les 16’30 h de la tarda.

Informar-vos que després de la cursa familiar hi haurà una Missa a l’escola per totes les famílies que ho desitgin.

Tothom pot participar-hi, tant si es vol fer corrent, com caminant tranquil·lament. S’han de visitar el màxim de fites possibles, marcades en el mapa, en un termini límit de 2 hores, sense recorregut preestablert, és a dir, que cada família tria l’ordre en què les visitarà. (Sortida conjunta a les 17hores).

En els controls hi ha el número (de dos dígits) de la fita, el primer número, la desena, indica la puntuació de la fita (ex: la fita 34 té un valor de 3 punts, i la fita 61 un valor de 6 punts).

Guanya la família que aconsegueixi més punts (es pot donar el cas que amb menys fites d’obtinguin més punts). 

En el cas que una família completi totes les fites, abans de les dues hores de límit, es tindrà en compte el temps que hi ha invertit.

Si una família arriba, passades les dues hores, es penalitzarà, per cada 5 minuts 5 punts, fins als 30 minuts en aquest cas l’equip quedarà desqualificat.

La sortida i arribada dels dos circuits serà al pati de l’escola.

El preu de la inscripció és de 10 euros per família (Els diners recollits es destinaran a cobrir les despeses de la cursa). La data límit d'inscripció serà el dimarts 25 de setembre.

La cursa està pensada per fer-la amb tota la família, però no hi ha cap problema si una família es vol dividir, per exemple, els fills més grans poden fer-la corrents i els més petits caminant, podran fer dos equips de la mateixa família, però caldrà omplint dues inscripcions. També es poden ajuntar dues famílies, però cada una haurà de fer una inscripció per separat, i llavors es poden ajuntar al començament de la cursa o al llarg del recorregut.

Mentre duri la cursa l’equip (família) no es pot separar. Convé portar, almenys, un telèfon mòbil per equip, un bolígraf o retolador permanent, i és recomanable portar i saber fer servir una brúixola (sempre opcional).

La cursa resta oberta a tothom que hi vulgui participar: amics, familiars... Siguin, o no, pares de l’escola.

Hi haurà un obsequi per a tots els equips participants.

Us hi esperem!

Per descarregar-vos la butlleta d'inscripció, cliqueu aquí.Queremos invitaros a la 6a Carrera Familiar de Orientación, organizada por la nuestra escuela, que tendrá lugar el próximo sábado 29 de septiembre a las 16.30 h de la tarde.

Después de la carrera familiar, se celebrará una Misa en la escuela para las familias que lo deseen.

Todos pueden participar, tanto si se hace corriendo como andando tranquilamente. Se tienen que visitar el mayor número de fitas posibles, marcadas en el mapa, con un plazo de 2 horas, sin recorrido preestablecido así que cada familia escoge su propio orden (salida conjunta a las 17 h)

En los controles hay un número ( de dos dígitos), el primer número, la decena, indica la puntuación de la fita (ej: la fita 34 tiene un valor de 3 puntos y la fita 61, un valor de 6 puntos).

Gana la familia que consiga más puntos (se puede dar el caso que con menos fitas se obtengan más puntos).

En el caso que una familia realice todas las fitas, antes de las dos horas de límite, se tendrá en cuenta el tiempo que se ha destinado.

Si una familia llega cuando han pasado las dos horas, se penalizará; por cada 5 minutos, 5 puntos hasta 30 minutos. Pasados estos minutos, el equipo quederá descalificado.

La salida y llegada de los dos circuitos será el patio de la escuela.

El precio de inscripción es de 10 euros por familia (el dinero recogido se destinará a cubrir los gastos de la carrera). La fecha límite de inscripción será el martes 25 de septiembre.

La carrera está pensada para hacerla con toda la familia pero no hay problema si una familia se quiere dividir, por ejemplo, los hijos mayores pueden hacerla corriendo y los más pequeños andando, así que la misma familia podrá hacer dos equipos pero rellenando dos inscripcions. También se pueden juntar dos familias pero cada una tendrá que hacer su propia inscripción por separado y al inicio o durante la carrera se podrán unir.

Mientras dure la carrera, el equipo (familia) no se puede separar. Es conveniente traer, al menos, un teléfono por equipo, un bolígrafo o rotulador permanente y se recomienda usar una brújula (opcional)

La carrera está abierta a todas las personas que quieran participar: amigos, familiares...Sean, o no, padres de la escuela.

Todos los participantes, tendréis un obsequio.

Os esperamos!

Para poder descargar el formulario de inscripción, clicar aquí.


We are pleased to invite you to the 6th Family Orientation Career, organized by our school, which will take place on Saturday, September 29th, at 4:30 p.m.

We inform you that after the family run, there will be a Mass at the school for all families who want it.

Everyone can participate, whether they want to run, or walk calmly. The maximum possible milestones, marked on the map, must be visited within a limit of 2 hours, with no pre-established route, that is, each family chooses the order in which they will visit them. (Joint departure at 5pm).

In the controls there is the number (two digits) of the goal, the first number, the tenth, indicates the score of the goal (eg: the goal 34 has a value of 3 points, and the goal 61 a value of 6 points).

Win the family to get more points (it may be the case that with less goals to get more points).

In the event that a family completes all the milestones, the time spent will be taken into account before the two hour limit.

If a family arrives, after two hours, it will be penalized, for every 5 minutes 5 points, until 30 minutes in this case the team will be disqualified. The exit and arrival of the two circuits will be in the school yard.

The price of the registration is 10 euros per family (The money collected will be used to cover the expenses of the race). The deadline for registration will be on Tuesday, 25 September.

The race is designed to do it with the whole family, but there is no problem if a family wants to divide, for example, older children can make streams and the smaller ones walk, they will be able to make two teams of the same family, but two inscriptions will need to be filled. You can also join two families, but each one will have to register separately, and then they can be joined at the beginning of the race or along the route.

During the race the team (family) can not be separated. It is advisable to bring, at least, a mobile phone per equipment, pen or permanent marker, and it is advisable to carry and know how to use a compass (always optional).

The race is open to everyone who wishes to participate: friends, relatives ... Whether or not parents of the school.

There will be a gift for all the participating teams.

We wait for you !!!!


To download the registration form, click  here.
|